PROGRAM PROFILAKTYCZNY „JAK ZDROWO I BEZPIECZNIE POZNAJĘ ŚWIAT” REALIZOWANY W RAMACH AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice i nauczyciele. Prawie w każdym działaniu podejmowanym w domu, przedszkolu czy w szkole staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.

Proponowane w ramach Akademii bloki tematyczne oraz zabawy, dyskusje i ćwiczenia posłużą nie tylko wzmacnianiu u dzieci poczucia tożsamości i własnej wartości, ale będą okazją do poznania oraz rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności potrzebnych do życia. Z kolei rodzice uczestniczący wraz ze swoimi dziećmi w zajęciach będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i umiejętności wychowawczych oraz zastosowanie tej wiedzy do budowania większej więzi ze swoim milusińskim, jak i rozwiązywania problemów w relacji z synem czy córką.

Akademia Przedszkolaka ma za zadanie wprowadzić rodziców w problematykę zajęć, w których uczestniczą ich dzieci, co pozwoli na poznanie tego czym dziecko się interesuje, w czym sobie dobrze radzi i jak można mu pomóc w przezwyciężaniu wszelkich trudności na jakie napotyka.

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii pozwoli dzieciom rozwijać talenty, poznawać różne dyscypliny naukowe, poznawać kultury państw, języki, przyrodę i świat. Dzieci poznają czym jest wspólna radość, zabawa i duma rodzica.

Niewątpliwym wyróżnieniem będzie otrzymanie certyfikatu ukończenia Akademii Przedszkolaka.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Poz. 803).

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 • Kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Modelowanie sprawności i umiejętności związanych z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Wspieranie rodziców w procesie wychowywania i kształtowania prawidłowych postaw dziecka.
 • Wspomaganie rodziców w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych.
 • Uświadamianie dzieciom i ich rodzicom zagrożeń ze strony alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie – dzielenie się tą odpowiedzialnością z rodzicami.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej, jak też innych sprawności potrzebnych w życiu.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.
 • Nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie przedszkolnej, integracja grupy.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Zapoznanie dzieci z kulturami i językami innych narodów europejskich.
 • Wspieranie środowiska rodzinnego poprzez organizowanie działań wychowawczo-edukacyjnych. Zapewnienie dzieciom podstawowych potrzeb jak: miłość, bezpieczeństwo, przynależność, radość.

WARUNKI I TERMINY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Program działań profilaktycznych wymaga uwzględnienia indywidualnych i niepowtarzalnych warunków jego realizacji. Główne warunki działalności edukacyjnej obejmują osoby: dziecko, nauczyciela i rodziców.
 2. Treści kształcenia i wychowania zawarte w programie działań profilaktycznych służyć będą w opanowaniu pojęć i umiejętności ważnych dla harmonijnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 3. Treści zawarte w ramach określonych bloków tematycznych dostosowane będą do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, a mianowicie:
 • „Żyj bezpiecznie”-przepisy ruchu drogowego , pierwsza pomoc oraz oznaki jesieni – 22 października 2016.
 • „Jak poznaję świat?” -poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata(przyroda, chemia, fizyka) – 19 listopada 2016.
 • „Jak zdrowo odżywiać się?” oraz „Zimowe pejzaże”-kulinaria, zdrowa żywność, gry i zabawy na zimowe wieczory – 14 stycznia 2017.
 • „Komputerowe zabawy przedszkolaków” -poznawanie nowych technologii informacyjnych, inne sposoby porozumiewania się i korzystania
 • z informacji, komputer bawi i uczy, zdrowe zasady korzystania z komputera – zagrożenia – 25 lutego 2017.
 • „Europa w pigułce”-poznawanie różnych państw, kultur i języków, podstawowe informacje o Unii Europejskiej – 25 marca 2017.
 • „Poznajemy naszą małą ojczyznę”- wycieczka krajoznawcza po Beskidach, poznanie zasad zachowania się w górach, wspólne ognisko i zabawy integracyjne-20 maja 2017.
 • „Moja ścieżka zdrowia”- gry i zabawy ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu dla dzieci i ich rodziców. Wręczanie certyfikatów ukończenia Uniwersytetu Przedszkolaka – 10 czerwca 2017.

Wychowawcy poszczególnych grup dostosowywać będą treści do wieku oraz możliwości dzieci, z którymi pracują. W pracy z dziećmi preferować będą metody problemowe, aktywizujące i praktyczne, bowiem one wyzwalają u dzieci chęć poszukiwania rozwiązań, inwencję, ekspresję twórczą, aktywizują myślenie, mobilizują do zastanowienia się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Poprzez aktywność połączoną z przeżywaniem i działaniem zapewni się dzieciom zrozumiałą i trwałą wiedzę oraz umiejętności.

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

METODY

 • Podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i inne).
 • Problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.).
 • Praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.).
 • Eksponujące (np. film, ekspozycja i in.).
 • Programowane (z użyciem np. komputera i projektora).

FORMY

 • Indywidualne
 • Zespołowe

ODBIORCY PROGRAMU

Program skierowany będzie do dzieci przedszkolnych 5-6 letnich oraz ich rodziców. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada, że placówki przedszkolne mają zapewnić dzieciom opiekę, edukację i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dziecku należy stwarzać warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Wobec rodziców dziecka przedszkole ma pełnić rolę doradczą i wspomagającą działania wychowawcze.

Celem realizatorów programu będzie zatem ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

U dzieci w wieku przedszkolnym tempo i rytm rozwoju, nawet w tym samym wieku jest różne, co może świadczy o dysharmoniach rozwojowych. Wiele dzieci potrzebuje wsparcia i indywidualnego traktowania. Są też dzieci bardzo zdolne, które pragną nowych wyzwań, nowych wiadomości i zdrowej konkurencji.

Dlatego, aby dać szansę wszystkim według ich wrodzonego potencjału, powinno się podejmować takie działania, które korzystne będą dla ich rozwoju osobowości. Integracja dzieci na tych dodatkowych zajęciach będzie niewątpliwie procentować w dalszej edukacji, przy budowaniu prawidłowej komunikacji i relacji rówieśniczej.