REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Szczyrk w legendzie i podaniach ludowych”

 

 

1. ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Szczyrk ul .Beskidzka 4

 

2. CELE KONKURSU:

• Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów poprzez prace plastyczne.

• Rozbudzanie zamiłowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.

• Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez przybliżenie dzieciom legend i podań ludowych regionu.

• Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich.

• Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac na terenie miasta, w Internecie, prasie lokalnej.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tematem konkursu są legendy i podania ludowe Szczyrku.

• Każdy uczestnik dostarcza tylko jedna pracę.

• Format pracy A4 lub A3 na papierze typu brystol.

• Technika wykonania prac- rysunek (kredki ołówkowe, świecowe, pastele, ołówek), farby (plakatowe, akwarele), wyklejanka, wydzieranka, collage.

• Praca ma być wykonana samodzielnie.

• W konkursie nie będą oceniane prace: grupowe, trójwymiarowe, prace odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach, wykonane przez rodziców albo starsze rodzeństwo.

• Każda praca musi zawierać na odwrocie czytelny opis: (nazwisko i imię, wiek, klasa, tytuł pracy, adres szkoły, miejscowość).

• Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

 

4.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

• Liczba prac nadesłanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych nie jest ograniczona.

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, oraz poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.

• Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

 

5. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Prace plastyczne należy składać do 15.10.2013r.w przedszkolu, szkołach, w Urzędzie Miejskim w Biurze Oświaty nr 28, w Bibliotece Miejskiej.

 

6. PRACE BĘDĄ OCENIANE PRZEZ JURY POWOŁANE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK.

 

7. KRYTERIA OCENY PRAC:

• Zgodność z tematem.

• Interpretacja własna tematu.

• Walory artystyczne.

• Kompozycja.

• Warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

 

8. WYNIKI KONKURSU:

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.