Otwarty konkurs literacki skierowany do mieszkańców Szczyrku

obejmuje dwa tematy:

• „Szczyrk w pamięci moich dziadków”

• „Rodzinne wspomnienia”

 

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizator konkursu – Urząd Miejski w Szczyrku

 

2. Realizatorzy konkursu:

*ZSPiG nr 1 im. Heleny Marusarzówny

*ZSPiG nr 2 im. Królowej Jadwigi

 

3. Cele konkursu:

• ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej

• rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny

• inspirowanie do intelektualnej pracy twórczej

• ocalenie od zapomnienia wydarzeń z przeszłości

• prezentacja najlepszych prac w „Gazecie Szczyrkowskiej”

 

II. Uczestnictwo w konkursie.

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szczyrku. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi pracami amatorów, wcześniej nigdzie niepublikowanymi i nienagradzanymi.

2. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie ( np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, opis przeżyć), w postaci „Word dokument” czcionką „Times New Roman”, 14 pkt. W przypadku braku możliwości napisania pracy komputerowo, prosimy o napisanie ręcznie, czytelnym pismem..

3. Pracę należy opatrzyć nazwą konkursu, własnym godłem (logo, znak) i kategorią wiekową.

4. W zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem (logo, znak) należy podać niezbędne informacje: imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia i adres,

(w przypadku uczniów adres szkoły oraz klasę).

5. Na egzemplarzu pracy oraz na zaklejonej kopercie należy podać kategorię wiekową, wg kryterium:

– KL/SP (uczniowie szkoły podstawowej)

– KL/G (młodzież gimnazjalna)

– K/D (młodzież ponadgimnazjalna i dorośli)

6. Prace należy składać do 15.10.2013r. w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Szczyrku

w Biurze Oświaty nr 28, w Biurze MOKPI, w Bibliotece Miejskiej.

7. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne

z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w celu ich prezentacji i publikacji na stronach internetowych, w mediach i w wydawnictwie książkowym.

9. Prace oceniać będzie jury powołane przez Burmistrza Miasta.

10. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.