PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZYRKU
IM. HELENY MARUSARZÓWNY
NA LATA 2019/2023

WPROWADZENIE
Program skierowany jest do uczniów klas I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczyrku im. Heleny Marusarzówny. Program profilaktyczno-wychowawczy jest programem długofalowym, przewidzianym do realizacji w ośmioletnim cyklu kształcenia. Stworzono go ze względu na zagrożenia wynikające z zachowań agresywnych, przemocy słownej i fizycznej wśród uczniów, wykluczenia, brak motywacji do podejmowania działań edukacyjnych oraz w celu zapobiegania patologiom i innym zachowaniom ryzykownym, a także ze względu na optymalne wykorzystanie mechanizmów wsparcia rówieśniczego, jak i modelowanie konstruktywnych zachowań. Program uwzględnia również działalność profilaktyczno-wychowawczą szkoły związaną z problematyką uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych. Podstawę niniejszego programu tworzą treści związane z wychowaniem, czyli wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Profilaktyka z kolei powinna być rozumiana jako zapobieganie występowania niepożądanych procesów i zjawisk określanych poprzez przejawy patologii życia społecznego i jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów. Program ma na celu: wprowadzenie uczniów w świat wartości, współpracy, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; wykształcanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej.
W obecnym roku szkolnym 2019/2020 szkoła została zobligowana do szczególnego uwzględnienia zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych i środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

W Programie Profilaktyczno-Wychowawczym uwzględniono również wyniki ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na lata 2017/2019. Zapoznano się z wynikami z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły, a także wynikami przeprowadzonej ewaluacji dotyczącej diagnozowania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w szkole.

PODSTAWA PRAWNA
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 72.
2. Akty prawne Konwencji Praw Dziecka.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012, poz. 997 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
5. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.03.11.114 z dnia 2003.01.29 z późn. zm.).
7. Narodowy Program Zdrowia.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz.U.2016, poz. 895).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).
11. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z dnia 13 lipca 2010r.).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).
13. Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku.

MISJA SZKOŁY
Misją naszej szkoły jest wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do samodzielnego zdobywania wiedzy, zmotywowanego do podejmowania wyzwań, otwartego na świat, wrażliwego na jego problemy innych, uczciwego, rozwijającego zainteresowania, potrafiącego osiągnąć sukces, a przede wszystkim umiejącego podejmować dojrzałe i odpowiedzialne decyzje życiowe. Aby osiągnąć założone cele w szkole stwarzamy atmosferę przyjazną dla ucznia, kształtujemy umiejętności i postawę uczniów, poprzez dostosowanie do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze kierujemy w stronę podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalno-społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. Współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi partnerami i sojusznikami nauczycieli i wychowawców. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska szkolnego i lokalnego.
MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY
1. Ma poczucie własnej godności i wartości.
2. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.
3. Jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.
4. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.
5. Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.
6. Rozumie potrzeby innych i potrafi z nimi współpracować.
7. Jest asertywny, tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i wrażliwy.
8. Cechuje się kulturą i odpowiedzialnością.
9. Dba o swoje zdrowie i otoczenie.
10. Jest świadomy swoich praw oraz praw innych ludzi-zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

CELE PRACY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE
SZKOŁA
1. Tworzy miłą i serdeczną atmosferę.
2. Wspiera i motywuje uczniów do podejmowania coraz to nowych wyzwań.
3. Otacza opieką uczniów słabszych, z problemami zdrowotnymi i rodzinnymi.
4. Diagnozuje zagrożenia.
5. Wcześnie interweniuje w sytuacji zaistniałego problemu powołując grupy robocze Zespołu Wychowawczego.
6. Zapobiega niebezpieczeństwom, w tym przemocy fizycznej i psychicznej.
7. Wspiera się uczniów w rozwoju emocjonalnym, społecznym i fizycznym.
8. Zwraca szczególną uwagę na budowanie przyjaznego klimatu w szkole i grupie klasowej(ze względu na przypadki wykluczeń).
9. Wykorzystuje mechanizmy wsparcia rówieśniczego oraz modelowania konstruktywnych zachowań uczniów.
10.Wspiera uczniów podejmujących działania prospołeczne.
11.Zwiększa się samoświadomość uczniów co do niebezpieczeństw i zagrożeń poprzez uczestnictwo w programach profilaktycznych, pogadankach wychowawczych i zajęciach psychoedukacyjnych.
12.Przeciwdziała i zapobiega uzależnieniom, osłabia się czynniki ryzyka, wzmacnia się czynniki chroniące.
13.Dba się o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole.
UCZEŃ
1. Potrafi wyrażać swoje potrzeby i skutecznie porozumiewać się z otoczeniem w sposób asertywny i niekonfliktowy.
2. Szanuje godność innych.
3. Podejmuje inicjatywy do pracy zespołowej i zgodnie współpracuje w grupie.
4. Stosuje zasady przyjęte w zespole klasowym oraz zapisy zawarte w Statucie Szkoły.
5. Wyraża swoje uczucia, jest otwarty na potrzeby innych.
6. Bierze udział w życiu klasy i szkoły.
7. Dokonuje mądrych i przemyślanych wyborów.

UCZESTNICY PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
RODZICE
Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny. Wspierają rozwój dziecka w jego poczynaniach. Zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa. Wspierają wychowawcę i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą doświadczeniem i pomocą.
WYCHOWAWCY
Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. Wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się. Prowadzą dokumentację nauczania. Opracowują i realizują program wychowawczo-profilaktyczny. Koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym. Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia. Podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów. Wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Integrują zespół klasowy i kierują nim. Wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów. Wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego. Promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów. Inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji. Współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie. Współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy. Współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem i pielęgniarką. Współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

NAUCZYCIELE
Oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów. Informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności. Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu. Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań.
Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów. Wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia. Współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą. Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią. Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Uczniowie są współorganizatorami imprez szkolnych. Wspierają akcje charytatywne. Znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących w szkole. Akceptują innych uczniów, szanują ich prawa. Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności. Prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko. Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.
PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY
Rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów. Inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. Współpracuje z organami i organizacjami lokalnymi(policja, sąd rodzinny, kuratorzy, MOPS, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy Domowej, lekarz rodzinny, pielęgniarka szkolna).

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA
ZDROWIE
Propagowanie pozytywnych wzorców zachowania i zdrowego stylu życia.
RELACJE
Kształtowanie postaw społecznych. Wychowanie do wartości (tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych). Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nawiązywania i wyrażania stanów emocjonalnych w formie przekazów werbalnych i niewerbalnych.
WARTOŚCI, NORMY, ZASADY
Uświadomienie znaczenia miłości, przyjaźni w życiu człowieka. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez aktywne formy pracy, rozpoznawanie i rozumienie pozytywnych cech każdego ucznia. Rozwijanie wrażliwości na dobro. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych. Wyrabianie u uczniów zdolności dostrzegania potrzeb innych ludzi-propagowanie idei wolontariatu.
KULTURA
Wartości, normy, wzory zachowań. Wypracowanie w zespołach klasowych norm i reguł obowiązujących każdego ucznia na terenie szkoły. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Eliminowanie wulgaryzmów w życiu szkoły i poza nią. Zapoznanie z historią, kulturą i tradycją naszego regionu. Kształtowanie postaw patriotycznych. Kształtowanie systemu wartości w oparciu o wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
BEZPIECZEŃSTWO
Profilaktyka zachowań ryzykownych. Skuteczne zwalczanie przejawów agresji wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień (przestrzeganie przed cyberprzemocą, uzależnieniem od telewizji, gier komputerowych, papierosów, narkotyków, dopalaczy). Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym. W oparciu o diagnozę, nauczyciele, wychowawcy klas w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wybierają formę oraz metody aktywizujące do realizacji zadań ujętych w programie. Podczas opracowywania diagnozy należy wziąć pod uwagę czynniki chronione, czynniki ryzyka oraz zachowania ryzykowne.
Czynniki chroniące – to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka.
Czynniki chroniące: poczucie przynależności, pozytywny klimat szkoły, prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć, zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy.
Czynniki ryzyka – należy przez nie rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia. Czynniki ryzyka (indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego współdziałania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego): środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowań /przeludnione, przestępcze, normy społeczne /obyczaje/ promujące lub prowokujące dane zachowania, modelowanie takich zachowań w domu i w szkole, konflikty i doświadczenia izolacji w dzieciństwie, grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne, niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych, łatwość zdobycia substancji psychoaktywnych, wczesna inicjacja zachowań ryzykownych.
Zachowania ryzykowne – stanowią zagrożenia dla prawidłowego rozwoju zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. zachowanie ryzykowne to podejmowanie działań, bądź ich zaniechanie narażające na szkody jednostkę lub jej otoczenie, dotyczące w szczególności: zażywania substancji psychoaktywnych, szkodliwych nawyków, naruszania norm, zaniedbań wobec siebie i innych. Zachowania ryzykowne mogą być podejmowane ze szkodą dla siebie, ze szkodą dla innych oraz ze szkodą dla siebie i innych.
POZIOMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Profilaktyka uniwersalna – ma na celu wpieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju. Propaguje zdrowy styl życia, wskazuje na podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych. Są to działania nastawione na przekazywanie informacji o konsekwencjach używania środków odurzających oraz na kształtowanie ważnych umiejętności życiowych (radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktów z ludźmi, opierania się presji grupy rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów itp.). Na profilaktykę uniwersalną składają się zarówno działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, jak i bardziej specjalistyczne programy profilaktyczne.
Profilaktyka selektywna – polega na wspieraniu uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. Niezbędne jest wtedy podjęcie głębszej interwencji poprzedzonej specjalistyczną diagnozą, pozwalającą określić stopień zagrożenia oraz głębokość problemów psychologicznych, rodzinnych oraz szkolnych. Formy pomocy ustala się na podstawie wyników diagnozy (zajęcia wyrównawcze, terapia indywidualna i rodzinna, socjoterapia). Pomoc ta może być zorganizowana przez pedagoga, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, świetlicę terapeutyczną.
Profilaktyka wskazująca – adresowana jest do ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszanie szkód związanych z ich ryzykownym trybem życia. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia, rehabilitacja, resocjalizacja) organizowane są już nie przez szkoły czy poradnie oświatowe, lecz przez instytucje należące do innych resortów (głównie zdrowia) oraz placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe.
STRATEGIE PROFILAKTYKI
W ramach profilaktyki można wyróżnić następujące, podstawowe rodzaje strategii działania:
strategie informacyjne – których głównym celem jest dostarczanie adekwatnych, szczerych i aktualnych informacji o wszystkich rodzajach środków odurzających i ich wpływie na człowieka. Są przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Opierają się na wierze w możliwości samodoskonalenia się człowieka i podejmowania przez niego odpowiedzialnych decyzji;
strategie edukacyjne – opierają się na założeniu, że ludzie w swoim działaniu kierują się zaspokajaniem podstawowych potrzeb takich jak miłość, bezpieczeństwo czy poczucie własnej tożsamości. Jeśli występują trudności w zaspokajaniu tych potrzeb w sposób konstruktywny dla nich samych i społeczeństwa, jednostki mogą sięgnąć po środki odurzające. W związku z tym strategie edukacyjne pomagają ludziom w rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych takich jak: podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, porozumiewanie się interpersonalne czy wzbudzanie działań umotywowanych;
strategie alternatywne – polegają na pomocy w zaspokajaniu ważnych potrzeb, stwarzaniu możliwości zaangażowania się w pozytywną działalność. Oferują możliwość osiągania zadowolenia i uzyskiwania pozytywnych wzmocnień bez sięgania po środki odurzające. Dostarczają możliwości rywalizowania w pozytywnym rozwoju, w którym ludzie mogą doskonalić samodyscyplinę, zaufanie do siebie, świadomość, poczucie własnej siły i niezależności, stając się tym samym osobami dojrzałymi społecznie;
strategie interwencyjne – zmierzają do pomagania jednostkom w rozpoznawaniu swoich problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązywania. Interwencja obejmuje wspieranie ludzi w krytycznych okresach ich życia. Ważna jest tu osobista komunikacja, dzielenie się doświadczeniami i empatyczne słuchanie; e) strategie zmniejszania szkód – celem działań jest ochrona społeczeństwa i samych uzależnionych przed skutkami ich ryzykownych zachowań.
W ramach profilaktyki pierwszorzędowej wykorzystuje się strategie: informacyjne, edukacyjne, działań alternatywnych. W ramach profilaktyki drugorzędowej stosuje się oprócz w/w również strategie interwencyjne.
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;
udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawcóworaz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Obejmuje w szczególności: poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;
doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;
informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia.
Działania te obejmują w szczególności:
realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.
kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.
doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH.
1. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ – (ZAD.1-4).
2. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI – (ZAD.5-7).
3. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE- (ZAD.8-10).
4. WYCHOWANIE EKOLOGICZNE- (ZAD.11-12).
5. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ – (ZAD.12-19)

LP. ZADANIA CELE FORMY I SPOSÓB REALIZACJI
1. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

1. Rozwijanie samorządności uczniów. Uczenie zasad demokracji.
2. Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.
3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia. 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji. 5. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.
6. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji- internet, gry komputerowe, telewizja, radio.
7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.
8. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.
9. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.
10. Organizowanie czasu wolnego.
11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.
12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.
Udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego.
Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły. Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych. Spotkania z ciekawymi osobami, seniorami i autorytetami lokalnymi.
Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, regulaminy, realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych.
Udział w lekcjach warsztatowych psychoedukacyjnych, w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

Imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy itp.
Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci. Podkreślenie znaczenia twórczych postaw oraz
działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły.
Wolontariat-pomoc w nauce uczniom słabszym.
2. Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej 1. Budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.
2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii itp.
3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.
4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.
5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne.
Percepcja wartościowych
i pozytywna komunikacja)
6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.
7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.
8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.
9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.
11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych.
12. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację. Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.
Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi .

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

Oglądanie filmów, sztuk teatralnych, wystaw.
Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne. Diagnoza postaw.

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze: „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”.
3. Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych 1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje,
dokonuje trafnego wyboru.
2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.
3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

Realizacja programów profilaktycznych, opieka pedagoga, współpraca z PPP, Sądem dla nieletnich, Komendą Policji itp.

4. Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców 1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.
2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów. Egzekwowanie powyższych wymagań.
3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.
4. Badanie opinii rodziców
(na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas).
5. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych.
Udział rodziców w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego, Statutu Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego i innych. Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych. Współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka. Udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.
6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.
7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.
8. Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych.
9. Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców. 10. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych.

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania
odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej. Współpraca z Radą Rodziców.

Konsultacje dla rodziców(raz w miesiącu i wg. potrzeb), tablice informacyjne.

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych. Wręczenie rodzicom podziękowań za pracę.
5. Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji
poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji
szkolnej.
Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego i szkolnego.
2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej i w czasie uroczystości szkolnych
3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.
4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o pamiątki po nim.
5. Utrzymywanie kontaktów z kombatantami.
6. Prowadzenie kroniki szkolnej.
7. Kultywowanie tradycji.
8.Opieka nad pomnikami pamięci(PIETA).
Budowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.
2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.
3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.
4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o pamiątki po nim.
5. Utrzymywanie kontaktów z kombatantami.
6. Prowadzenie kroniki szkolnej.
7. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

W czasie zajęć szkolnych. Konkurs wiedzy o Patronach.
6. Wprowadzenie w życie kulturalne szkoły wspólnoty lokalnej.
1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.
2. Poznanie historii i tradycji
Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne. Organizacja imprez, uroczystości szkolny.
3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.
4. Poznanie historii najważniejszych obiektów w mieście i gminie.

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne. Organizacja imprez, uroczystości szkolnych.
Udział w konkursach przedmiotowych z historii i innych organizowanych przez instytucje lokalne.
7. Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa.

1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.
2. Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.
Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.
Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

8. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

1. Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.

2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

3. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

4. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

5. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.
Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną. Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia. Organizowanie kół zainteresowań.

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego.
Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania z policjantami.
Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

9. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim uczniom.

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich.
Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami. W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinie PPP, jak i diagnozy specjalistów diagnozujących dziecko.

10. Uzależnienia, rozpoznanie ich i zapobieganie im.
1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.
2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.
Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, lekarzem, psychologiem. Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasą. Kierowanie uczniów z rodzin problemowych do psychologa i pedagoga szkolnego.
Zajęcia psychoedukacyjne na temat zagrożeń ze specjalistami „Narkotykowe i internetowe dylematy”.
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrz inaczej”, „Szukam siebie”
11. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
. 1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.
2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i ekologicznych. Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego.
3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.
4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.
Praca koła przyrodniczego. Organizowanie zajęć w terenie. Realizacja ścieżki ekologicznej. Organizacja szkolnych i lokalnych konkursów ekologicznych. Pogadanki tematyczne.
12. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole.
1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.
2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.
3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.
5. Ochrona mienia społecznego.
6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.
7. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.
Lekcje wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

13. Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.
1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole,
systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, jazdy na nartach itp.
3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)
4.Rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.
Lekcje wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.

14. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.
1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.
2. Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.
4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego.
5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
6. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.
Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem. Zajęcia z pedagogiem szk., pielęgniarką, ratownikiem medycznym. Czytanie literatury dotyczącej tematu.
Realizacja programów profilaktycznych.

Zajęcia psychoedukacyjne ze specjalistami.

15. Eliminowanie agresji rówieśniczej z życia szkoły.

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych(problem wykluczeń)
2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych. 3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.
5. Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.
Zajęcia wychowawcze, spotkania z psychologiem, kuratorem sądowym, policją.

Organizacja zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych poruszających problem przemocy, agresji i wykluczeń(zaproszenie specjalistów z zewnątrz).

Nauka mediacji w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

16. Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych
1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.
2. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi. 3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów. Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy.

17. 6. Zapobieganie niepowodzeniom
szkolnym. 1. Diagnozowanie trudności w nauce. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce i aklimatyzacji w grupie klasowej i szkolnej.
2. Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.
3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
4. Tworzenie zespołów wsparcia.
5. Budowanie motywacji do nauki i innych działań związanych z edukacją i poszerzaniem zainteresowań. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.

Organizacja lekcji wychowawczych pod kątem integracji grup klasowych, poprawnej komunikacji rówieśniczej i eliminowania zjawiska wykluczeń.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli i rodziców poszerzających wiedzę na temat motywowania uczniów do pracy szkolnej, jak też tworzenia zintegrowanych zespołów klasowych(eliminacja problemu wykluczeń).
18. Opieka zdrowotna i pomoc socjalna
1. Organizowanie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.
2. Zapomogi losowe dla dzieci najbardziej potrzebujących
3. Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej- pomoc w nauce.
4. Badania kontrolne i przesiewowe prowadzone przez pielęgniarkę i lekarza pediatrę.
5. Troska o higienę osobistą dzieci.
6. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły np. Szlachetna paczka,
Pisma do MOPS.

Pozyskiwanie środków finansowych w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego.

Pozyskiwanie dofinansowania do wyjazdów dla uczniów potrzebujących ze środków GKRPA przy Urzędzie Miasta Szczyrk.

Przeglądy czystości.
19. Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
1.Wykrywanie form przemocy wśród uczniów.
2.Pogłębianie wiedzy na temat uzależnień i bezpieczeństwa uczniów.
3.Wykrywanie innych form zaburzeń zachowania wśród uczniów. Ankiety i kwestionariusze badań(uzależnienia, środki psychoaktywne, agresja rówieśnicza).

EWALUACJA PROGRAMU
Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.
Ewaluacja przeprowadza się poprzez:
1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian.
2. Analizę dokumentacji szkolnej, pedagogiczno-psychologicznej i wychowawczej.
3. Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Rozmowy z rodzicami, uczniami i innymi autorytetami lokalnymi.
5. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.
6. Analizę przypadków.
Ewaluacja programu przeprowadzana jest w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluację programu przeprowadza się w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, powołany przez dyrektora. W skład zespołu wchodzą: A. Kołaszewska- pedagog szk.,K. Lipianin – Drabek-nauczyciel wspomagający, B. Jakubowska- nauczyciel wspomagający.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana jest Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr1 w Szczyrku na lata 2019/2023.

Wyniki ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego za lata 2017-2019.

Obserwacje, wywiady, rozmowy i badania ankietowe wskazują na to, że działania podejmowane przez szkołę w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego w większości przynoszą pozytywne efekty. Uczniowie i ich rodzice otrzymują w szkole dostateczną pomoc i wsparcie w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Liczne zajęcia pozalekcyjne oraz wszechstronne zajęcia specjalistyczne pomagają uczniom w procesie edukacyjno-wychowawczym i rozwijaniu zainteresowań, co dostrzegają uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Jednak jest niewielka grupa uczniów, którzy nie w pełni czują się bezpiecznie. Nie potrafią radzić sobie z agresywnymi zachowaniami kolegów, a niskie poczucie wartości powoduje, że nie umieją się asertywnie bronić, czują się gorsi i słabi, co powoduje wykluczenie z grupy. Również słaba motywacja uczniów do nauki powoduje obniżenie wyników na egzaminach końcowych, co wpływa niekorzystnie na ich dalszą naukę, a także wizerunek szkoły.

Wnioski i zalecenia do programu wychowawczo – profilaktycznego na następne lata.
1. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie problemu zachowań agresywnych uczniów w grupie rówieśniczej (także w internecie) oraz wobec nauczycieli, dbanie o przestrzeganie zasad podczas lekcji, utrzymanie dyscypliny.
2. Konieczne jest zadbanie o działania integrujące klasę: budowanie pozytywnej atmosfery i klimatu w zespole klasowym i w szkole, ze względu na przypadki wykluczeń.
3. Zorganizowanie konferencji szkoleniowych w ramach WDN dotyczącej problemów wykluczeń oraz mechanizmów i sposobów zapobiegania takim zachowaniom.
4. Zorganizowanie konferencji szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców poruszającej problem słabej motywacji uczniów do nauki –zaznajomienie ze sposobami motywowania.
5. Wskazane jest optymalne wykorzystanie mechanizmów wsparcia rówieśniczego oraz modelowania konstruktywnych zachowań – jest w szkole grupa uczniów, która takie zachowania przejawia, m.in. działa prospołecznie(wolontariat, nauczanie osób słabszych z przedmiotów wiodących, samorząd uczniowski).
6. Konieczne jest włączenie rodziców i wychowawców do działań związanych z psychoedukacją nt. sposobów reagowania w sytuacji wystąpienia zachowań agresywnych w szkole i w sieci – uczniowie wskazali rodziców oraz wychowawców jako osoby, u których przede wszystkim szukają pomocy w takich sytuacji.
7. Pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące przedstawionych problemów.

 

SP1 Aneks do Programu wychowawczo-profil