REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ZAKĄTKI MOJEGO MIASTA”

 

ORGANIZATOR

• URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU.

 

CELE KONKURSU

• Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

• Rozwijanie zdolności obserwacji otaczającego środowiska.

• Ukazywanie najcenniejszych miejsc przyrody ożywionej i wytworów pracy ludzkiej.

• Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac fotograficznych na terenie szkoły, w Internecie, prasie lokalnej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 i uczniów klas I-III gimnazjum ze szkół w Szczyrku.

 

TEMAT KONKURSU

• NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ZAKĄTKI SZCZYRKU.

 

KATEGORIE KONKURSU:

• Obiekty sakralne, przydrożne kapliczki i krzyże;

• Przyroda i krajobraz;

• Wytwory pracy ludzkiej

 

UWAGA:

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia trzech fotografii ciekawych, intrygujących, niezwykłych form przyrody lub wytworów pracy człowieka. Fotografie powinny być wykonane na terenie Szczyrku. Dla każdej z wybranych prac należy sporządzić dokumentację, na którą składać się będzie część fotograficzna i opisowa. Dokumentacja każdego wybranego obiektu powinna stanowić jedną całość.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE ODNOŚNIE ZDJĘĆ:

• format – min.15 cm x 21 cm;

• każda fotografia na odwrocie musi zawierać opis: nazwisko i imię, wiek, klasa, adres szkoły, miejscowość datę wykonania fotografii, tytuł.

• fotografie jednego uczestnika powinny być umieszczona w kopercie lub „koszulce” .

• prace w formacie JPG o wymiarach min 1200 x 1600 pikseli należy przekazać na płycie CD.

• Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

• Fotografie nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie ich do konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU.

• Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników nie później niż do 15 października.

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, oraz poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.

• Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Uczniowie poszczególnych szkół muszą dostarczyć prace w terminie do 15 października 2013 r. do siedziby swojej szkoły.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

• Zgodność z tematem.

• Interpretacja własna tematu.

• Walory artystyczne.

• Kompozycja.

 

WYNIKI KONKURSU

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11/11/2013 r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

 

NAGRODY

Zdobywcy miejsc I, II, III zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

 

PATRONAT NAD KONKURSEM

Burmistrz Miasta Szczyrk – Wojciech Bydliński