Projekt „Równy Start – Równe Szanse” realizowany jest w ZSPiG Nr 1 oraz ZSPiG Nr 2 w Szczyrku od stycznia 2010 i potrwa do końca 2011 roku.

Głównym celem projektu jest budowa potencjału rozwojowego dwóch szkół w mieście Szczyrk dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwoju rozszerzającego i wzbogacającego ofertę edukacyjną, umożliwiającą wyrównywanie szans uczniów i podnoszenie jakości kształcenia.
Obydwie szkoły dzięki wsparciu uzyskają możliwości podniesienia poziomu kształcenia w placówce, wdrożenia nowoczesnych metod nauczania i zarządzania oraz informatyzacji Bibliotek szkolnych dostosowując je do współczesnych wymogów rozszerzenia swojej oferty o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum – to 499 uczniów kształcących się na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Dzięki wsparciu uzyskają możliwość: wyrównania swoich umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, uczestnictwa na dodatkowych zajęciach i kołach zainteresowań umożliwiających rozwój kompetencji kluczowych, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Wybór grupy docelowej podyktowany jest celami projektu i wymaganiami zawartymi w dokumentacji konkursowej. Zmierza on do stworzenia uczniom ZSPiG nr 1 i ZSPiG nr 2 warunków do wyrównania szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do dalszej edukacji i w dalszej perspektywie wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu w obu szkołach funkcjonować będzie struktura personalna zarządzania przedsięwzięciem, wdrażająca następujące działania:
1. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych – ponieważ w trakcie procesu kształcenia pojawiają się stałe dysproporcje w poziomie wiedzy posiadanej przez uczniów oraz deficyty rozwojowe, planuje się w ramach tego działania przeprowadzenie zajęć wyrównujących te różnice:
* 560h z matematyki na poziomie gimnazjum – 2godziny*35tygodni*4grupy*2lata
* 560h z matematyki na poziomie SP – 2h*35t.*4gr*2l.
* 800h zajęcia interdyscyplinarne przygotowujące do sprawdzianu kończącego SP – 4h*25t.*4gr*2l.
* 800h zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kończącego gimnazjum – 4h*25t.*4gr*2l.
* 140h zajęcia humanistyczne – 2h*35t.*2gr*2l.
* 280h zajęcia informatyczne – 2h*35t.*4gr*2l.
* 280h zajęcia korekcyjno-kompensacyjne SP – 2h*35t.*4gr*2l.
* 280h zajęcia logopedyczne – 2h*35t.*4gr*2l.

2. Zajęcia dodatkowe i kompetencje kluczowe – w związku z tym, że bardzo istotnym elementem kształcenia powinna być jego wszechstronność, a program szkolny tego niestety nie gwarantuje, w projekcie zaplanowano szereg działań pozwalających zainteresowanym uczniom poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz rozwijać kompetencje kluczowe: zajęcia informatyczne skupią się przede wszystkim na pokazaniu komputera jako pożytecznego narzędzia pracy i nauki; zajęcia z języków obcych pozwolą rozwinąć zdolności i zainteresowania językowe, przygotują uczniów do konkursów i egzaminów. Duży nacisk zostanie położony na rozbudzenie zainteresowań i poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury własnego regionu, uświadomienie znaczenia zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zajęć kształtujących świadomość ekologiczną i pozytywne postawy wobec przyrody ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa przyrodniczego najbliższej okolicy:
* 560h zajęcia z j. angielskiego – 2h*35t*4gr*2l
* 280h zajęcia z j. niemieckiego – 2h*35*2gr*2l
* 280h zajęcia z j. francuskiego – 2h*35*2gr*2l
* 140h Kółko matematyczne – 2h*35t*1gr*2l
* 569h zajęcia Koła „Młody informatyk” – 2h*35*4gr*2l
* 560h dostęp do pracowni komputerowej – 4h*35t*2szkoły*2l
* 280h zajęcia pływackie na kartę pływacką – 1h*35t*4gr*2l
* 140h zajęcia „Poznaj ludzi naszego miasta” – 2h*35t*1gr*2l
* 280h zajęcia „Poznaj swój region” – 2h*35t*2gr*2l
* 70h zajęcia „Rodzinne pamiątki” – 1h*35t*1gr*2l
* 70h Koło regionalne „Wokół tajemnic języka” – 1h*35t*1gr*2l
* 140h zajęcia „Monitoring środowiska w naszej okolicy” – 1h*35t*2gr*2l
* 70h zajęcia „Bioróżnorodność w moim regionie” – 1h*35t*1gr*2l
* 112 warsztaty z doskonalenia kompetencji kluczowych (samorealizacji, kształtowania rozwoju osobistego) – 2h*14t*1gr*2l
* 70h zajęcia pt. „Świadomy i bezpieczny patrzę w przyszłość, zabawy z prawem” – 1h*35t*1gr*2l

3. Doradztwo zawodowe i opieka pedagogiczno-psychologiczna: w ramach tego zadania zaplanowano działania przygotowujące młodzież do planowania własnej kariery zawodowej, wejścia w przyszłości na rynek racy i osiągnięcia satysfakcji zawodowej:

* 96h warsztaty z poznania własnych predyspozycji „Jaki jestem?” – 2h*12t*2gr*2l
* 64h warsztaty „Zawód przyszłości” – 2h*8t*2gr*2l
* 32h „Rozpoznanie potrzeb rynku pracy” – spotkania z doradcą zawodowym 4h*2t*2gr*2l
* 64h warsztaty „Inspiracje edukacyjno-zawodowe” – planowanie własnego rozwoju zawodowego 4h*4t*2gr*2l
* 64h warsztaty „ABC przedsiębiorczości” – 4h*4t*2gr*2l
* 32h „Pasje i zainteresowania – jak je odszukać w sobie i jak je rozwijać” – spotkania z ciekawymi absolwentami 4h*1t*4g*2l
* 24h zajęcia „Rozwój umiejętności interpersonalnych” – 1h*6t*2g*2l
* 140h zajęcia psychologiczno-pedagogiczne – 1h*35t*2gr*2l

4. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania informacją i biblioteką szkolną – od współczesnej szkoły wymaga się coraz więcej. Bez nowych technik prowadzenia zajęć oraz nowoczesnego zarządzania, w tym systemu komunikacji i zarządzania informacją nie jest możliwe sprostanie takim wymaganiom, dlatego w projekcie zaplanowano prace związane z modernizacją stron internetowych szkół objętych wsparciem oraz informatyzację pracy bibliotek szkolnych. Powstanie strony internetowej szkoły oraz proces informatyzacji biblioteki znacznie podniesie jakość zarządzania.

5. Promocja projektu – w trakcie trwania projekty akcja promocyjna będzie odbywała się cyklicznie poprzez rozwieszanie plakatów w miejscach publicznych uzupełnianie wystawiania ulotek, ponawianie ogłoszeń o projekcie w kościołach na terenie miasta Szczyrk, oflagowanie budynków szkół flagami UE.