Konkurs dla klas IV

 1. Cele konkursu:
 • promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zanieczyszczonego powietrza i jego wpływ na zdrowie człowieka,
 • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko i troski o najbliższe otoczenie.

Pobierz Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu wiedzy dla uczniów klas IV

 

Konkurs dla klas 7-IIIg

 1. Cele konkursu:
 • edukowanie młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza i przeciwdziałania tzw. „niskiej emisji”
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, w szczególności powietrza,
 • uświadamianie szkodliwości emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz spalania odpadów różnego pochodzenia,
 • wzrost świadomości młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza,
 • uświadamianie wpływu zanieczyszczeń powietrza, w tym smogu, na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne.

Pobierz Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY kl.VII SP, II, III_Gim

 

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 SP

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie świadomości ekologicznej
 • uświadamianie wpływu smogu na otoczenie
 • propagowanie sposobów zapobiegania zjawisku smogu
 • rozwijanie kreatywności dzieci w zakresie technik sztuki plastycznej

Pobierz Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO