Co roku uczniowie klas trzecich gimnazjum szukają odpowiedzi na pytania dotyczące ich przyszłości. Aby wyjść naprzeciw potrzebom uczniów, którzy będą kończyć gimnazja nasza szkoła proponuje wiele działań, które mają na celu wprowadzenie młodzieży w dziedzinę dokonywania wyborów, podejmowania ważnych dla ich przyszłości decyzji, a także zachęcanie uczniów do aktywnego poznania własnych preferencji zawodowych i pobudzenia do twórczej pracy nad sobą.

W związku z tym, już od połowy września zaczynają się zajęcia z preorientacji zawodowej, które prowadzi pani Krystyna Makuch. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a młodzież za pomocą testów określa swoje zdolności , zainteresowania, umiejętności i inne predyspozycje ważne do wyboru konkretnej szkoły i zawodu. Zajęcia z pedagogiem szkolnym pomagają w poznaniu inteligencji zawodowej, osobowości, charakteru, temperamentu, a także umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Styczniowe spotkanie z rodzicami, dyrekcji, wychowawców klas III Gimnazjum oraz prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego, ma na celu zapoznanie ich z dotychczasowymi działaniami szkoły, przedstawienie nowych zawodów, jak też udostępnienie rodzicom wiedzy na temat wszelkich nowości dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Aby pomóc młodzieży w podjęciu tych trudnych decyzji życiowych, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku organizuje Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, która jest uwieńczeniem całego procesu doradczego w Gimnazjum. Impreza ta odbywa się cyklicznie już od kilku lat. W tym roku było to ósme spotkanie przedstawicieli szkół średnich z gimnazjalistami ( 150 przedstawicieli 30 szkół powiatu bielskiego i żywieckiego), co oznacza, że przedsięwzięcie cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.

Organizacją całego projektu, dla ponad 400 osób,zajęli się: dyrektor szkoły pan Janusz Makuch oraz pedagog szkolny, pani Alicja Kołaszewska, przy wsparciu nauczycieli i uczniów.

Spora grupa młodzieży klas I i II naszego Gimnazjum, pod opieką pani Sabiny Jakubiec, opiekuna Samorządu Szkolnego, czuwała nad sprawami porządkowymi i przygotowaniem poczęstunku dla zaproszonych gości. Nauczyciel j. angielskiego, pan Brunon Bielecki, zajmował się promocją giełdy w mediach, robieniem zdjęć oraz nagłaśnianiem sali wystawienniczej. Nauczycielka biblioteki, pani Maria Holek-Kastelik, zadbała o dekoracje i wystrój sali. W przygotowaniu całego przedsięwzięcia pomagał wytrwale cały personel administracyjno -gospodarczy oraz sekretarz szkoły pani Lucyna Pawlusiak.

Dyrektor szkoły oraz Burmistrz Miasta Szczyrk powitali przybyłych gości, życząc wszystkim owocnych spotkań, przemyślanych decyzji i miłej atmosfery. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Radna Powiatu Bielskiego,Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki, pani Barbara Adamska. Przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta Szczyrk: inspektor ds. Oświaty-pani Edyta Caputa oraz Radny Miasta, Przewodniczący Komisji Oświaty,pan Krystian Harazin. Zawitali także przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku- Białej z panem Wiesławem Klisiem na czele, który w chwili obecnej pełni obowiązki dyrektorskie. Patrzyli oni z podziwem na licznie zgromadzoną młodzież gimnazjalną z całego regionu: Szczyrku, Buczkowic, Rybarzowic, Kalnej i Godziszki.

Pokaz samoobrony przedstawiony przez 20 uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z Żywca Moszczanicy, był dopełnieniem części oficjalnej. Nasi gimnazjaliści i zebrani goście z innych placówek oświatowych gromkimi brawami docenili występ starszych kolegów i koleżanek.

Podobnie jak w latach ubiegłych, szkoły ponadgimnazjalne perfekcyjnie przygotowały się do spotkania z gimnazjalistami. Były pokazy kulinarne, barmańskie, cukiernicze, fryzjerskie, plastyczne, fotograficzne i kwiatowe. Młodzież mogła podziwiać każdą szkołę od wewnątrz za pomocą laptopów i odpowiednio przygotowanych prezentacji.

Przez cały czas trwania imprezy dyżur pełnili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, którzy udzielali fachowych porad uczniom, mających wątpliwości w kwestii wyboru zawodu i szkoły. Z rozmowy z uczniami klas III gimnazjum wynikało, że większość z nich wybiera się w tym roku do szkół technicznych i zawodowych, co pozwoli im na zdobycie wykształcenia i jednocześnie konkretnego zawodu.

W czasie giełdy przeprowadzono z młodzieżą Program Profilaktyczny „ Twoje decyzje-Twoja przyszłość”, który rozpoczęły zajęcia warsztatowe z zakresu preorientacji zawodowej z pracownikami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Program współfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy Urzędzie Miasta Szczyrk. Całość programu opracowała pani Alicja Kołaszewska, która koordynuje wszelkimi działaniami profilaktycznymi, wychowawczymi i doradczymi na terenie szkoły.

Giełda Szkół jest podsumowaniem całorocznej pracy wszystkich, którzy pomagają młodym ludziom w podjęciu trafnych decyzji związanych z dalszą nauką i wyborem zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne widzą potrzebę organizacji takiego działania, ponieważ jest to najlepszy sposób uzyskania pełnego zakresu informacji zawodowej w jednym czasie i w jednym miejscu.

Informacje o projekcie

„Twoje decyzje-Twoja przyszłość”- VIII Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 2016
PROGRAM PROFILAKTYCZNY Z ZAKRESU PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

Decyzja o wyborze zawodu i szkoły ma dla młodych gimnazjalistów podwójne znaczenie: z jednej strony jest on skutkiem decyzji o nauce i kształceniu w celu osiągnięcia określonych kwalifikacji, a równocześnie decyzja o osiągnięciu określonej pozycji społecznej i socjalnej. O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może zdecydować samodzielnie. Najczęściej jednak wpływ na tę ważną decyzję mają rodzice, nauczyciele, tradycje rodzinne, opinie innych ludzi, sytuacje życiowe i inne okoliczności.

Kluczem do podjęcia decyzji o własnej przyszłości jest poznanie samego siebie: własnych zalet, ograniczeń, charakteru, osobowości, talentów, uzdolnień i zainteresowań. Nastolatek czerpie informacje o sobie od rodziny, rówieśników, środowiska w którym żyje i nauczycieli. Jeśli więc uczeń wybiera zawód lub szkołę, to warto zebrać potrzebne informacje, np.: o sobie, zawodach, szkołach i przygotować na tej podstawie plan dalszego działania. Wtedy można być pewnym, że przyszłość da się „okiełznać”.

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych jest działaniem profilaktycznym i najważniejszym drogowskazem dla młodych ludzi w realizacji celów życiowych związanych z nauką, pracą i sukcesem.

Cele programu:
-uczy sposobów zbierania informacji o zawodach spotykanych na rynku pracy;
– daje uczniom możliwość lepszego wglądu w siebie;
– odciąga uwagę młodych ludzi od zagrożeń,
-pokazuje, że każdą wolną chwilę można wykorzystać w sposób kreatywny, stwarzający możliwość zdrowej rywalizacji ”fair play” z rówieśnikami;
-pozytywnie wpływa na cale dalsze życie młodego człowieka,
– uczy podejmowania trudnych decyzji i komunikacji z innymi ludźmi;
-integruje młodych ludzi i uczy wzajemnego poszanowania i tolerancji;
-buduje solidarność zespołową i uczy odpowiedzialności za siebie i innych;

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Założeniem Programu jest wyposażenie uczniów klas gimnazjalnych w niezbędną wiedzę na temat podejmowania trudnych decyzji życiowych oraz brania za nie odpowiedzialności, wyzwolenie kreatywności warunków nowego sposobu myślenia, przełamywanie barier warunków procesie pozyskiwania wiedzy na temat własnej przyszłości, zapewnienie uczniom wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych bezpiecznych warunków podczas całego przedsięwzięcia, rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie własnym życiem, edukacją, wychowaniem i zdobywaniem innych ważnych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji, negocjacji), stwarzanie młodzieży możliwości wykazania pozytywnych, bezpiecznych i kulturalnych zachowań w stosunku do swoich kolegów i nauczycieli z innych szkół), udostępnienie szerokiej informacji, o szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zawodach, wszystkim uczniom oraz z w szczególności pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, którzy mają utrudniony dostęp do bezpośredniej informacji(wyjazdy do szkół bielskich, żywieckich i innych).

Spotkanie uczniów klas III Gimnazjum z doradcą zawodowym, przed Giełdą i w trakcie jej trwania, spowoduje, że uczniowie posiadać będą informacje o rynku pracy w swoim rejonie. Łatwiej im będzie zdecydować jakie kroki podjąć, aby dany zawód w przyszłości wykonywać.