Przebieg egzaminu

Terminy egzaminu ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu (pobierz tutaj).
Egzamin w terminie głównym odbywa się w kwietniu, a w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym w styczniu.

Termin dodatkowy egzaminu jest przeprowadzany w czerwcu, a w szkołach dla dorosłych, których nauka kończy się w semestrze jesiennym w kwietniu.

Do terminu dodatkowego przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych byli nieobecni lub nie ukończyli egzaminu (danego zakresu/części egzaminu) w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym jest przeprowadzany w szkole macierzystej ucznia.

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Na salę egzaminacyjną uczeń może wnieść długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) i wykonywania rysunków. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Materiały i przybory pomocnicze są wymienione w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający. (pobierz tutaj)


Więcej informacji na temat procedur egzaminu gimnazjalnego znajduje się na stronie OKE Jaworzno.


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – ZAŁĄCZNIKI

Pozostałe informacje