Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczyrku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoła NR 1 w Szczyrku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Makuch.
 • E-mail: poczta@szkola1.szczyrk.pl
 • Telefon: +48 33 817 85 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku
 • Adres: ul. Szkolna 9
  43-370 Szczyrk
 • E-mail: poczta@szkola1.szczyrk.pl
 • Telefon: +48 33 817 85 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście znajdujące się od strony północnej (od strony boiska) umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym
 • Parking górny posiada wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • dodatkowo są wejścia od strony basenu, boiska, osiedla – dostępne dla określonych grup (uczniów i pracowników) w określonych godzinach,
 • w budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
 • budynek nie posiada wind,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • podkreślane linki
 • odwrócony kontrast
 • czytelna czcionka,

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.