Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców

 

KOWEZiU, Warszawa 2013


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.


Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak
KOWEZiU, Warszawa 2013


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.


Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013


Informator opracowano w ramach projektu „Euroguidance” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Wydruk i dystrybucję Informatora sfinansowano ze środków projektu „Edukacja dla pracy” wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.