Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym zorganizowanym przez naszą Szkołę.

 

Pobierz dokument z załącznikami -> REGULAMIN Konkursu Historycznego

REGULAMIN Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”.

I Zasady ogólne.

Organizatorem Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”, zwanego dalej konkursem jest Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku im. Heleny Marusarzówny.

Patronat nad konkursem objął Pan Stanisław Szwed wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

II Cele Konkursu.

Celami konkursu są:

 1. a) zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia wiedzy o walce antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956,
 2. b) rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

III Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Konkurs jest skierowany do Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szczyrku.
 2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Nagrody:
 4. a) dla laureatów konkursu, którzy zajmą pierwszych 10 miejsc – atrakcyjne nagrody książkowe,
 5. b) laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną nadto uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez wiceministra Stanisława Szweda.

IV Przebieg Konkursu.

 1. Uczeń zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i dostarczenie go w terminie do 1 kwietnia 2016 r. do Organizatora (osobą odpowiedzialną jest Tomasz Kowalik)
 2. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje indywidualną pracę, która powinna:
 3. a) mieć twórczy charakter;
 4. b) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych;
 5. c) zawierać metryczkę (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 6. Prace zgłaszane w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 7. Uczeń przesyła pracę pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomaszkowalik@gmail.com w terminie do 10 czerwca 2016 r.
 8. Prace przekazane przez uczniów zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z pracowników ZSPiG nr 1 i ZSPiG nr 2 w Szczyrku. Komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów oraz zwycięzców konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
 9. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 8 września r. o godz. 12:00 pod pomnikiem Pieta w Szczyrku.

V Zasady oraz procedury oceniania prac.

Komisja oceniająca będzie zwracać uwagę na samodzielność i wartość merytoryczną pracy oraz jej oryginalność.

VI Zakres wymaganych umiejętności.

Uczeń:

 1. ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną,
 2. umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, potrafi ustalać kolejność wydarzeń,
 3. dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
 4. wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. wywiadów, relacji, prasy, dokumentów, ikonografii),
 5. interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie wywiady lub relacje,
 6. odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji,
 7. uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.

VII Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy konkursu.
 2. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane przez ZSPiG nr 1 w Szczyrku.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac powstałych w każdym etapie konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.
 4. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że praca została przygotowana na Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia” organizowany przez ZSiG nr1 w Szczyrku.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 103, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz informacje o materiałach konkursowych będą przesyłane do szkół przez przedstawicieli Organizatorów.