W związku z niepoprawnym interpretowaniem regulaminu „Szczęśliwego Numerka”, ponownie go udostępniamy i przypominamy, że dostępny jest on na gazetce Samorządu Szkolnego.

Regulamin „Szczęśliwego numerka”

 1. Szczęśliwy Numerek jest losowany przez e-dziennik.

 2. Od wyników losowania nie ma odwołania.

 3. Szczęśliwy Numerek jest losowany dla każdej klasy inny.

 4. Informacja o wylosowanym Szczęśliwym Numerku pojawia się na dzienniku po godzinie 18:00 dnia poprzedniego.

 5. W danym miesiącu numer może być wylosowany wielokrotnie.

 6. Ze Szczęśliwego Numerku nie może korzystać uczeń, który ma nieobecności nieusprawiedliwione.

 7. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

 8. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

 • odpowiedzi ustnej na ocenę,

 • z pisania niezapowiedzianej kartkówki

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowania numerka.

 1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

  • pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek

  • wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony,

  • aktywnego udziału w lekcji,

  • wykonywania obowiązków dyżurnego klasy.

Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka ( decyduje nauczyciel tego przedmiotu)!

 1. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.

 2. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania-fizycznego.